tou, to touri, to uri

to ura,  a. rouge, brl du soleil. [Jau :4666]