haaporutu, haa porutu haapou, haa pou

haa poto,  p.a. abréger. [Jau :1253]